Tag Archives: demiryolu ihaleleri

RAYİHALE Uluslararası Raylı Sistem İhalelerini Yayınlıyor (ÖZEL HABER)

Türkiye’nin raylı sistemler ihale sitesi Rayihale’de artık uluslararası raylı sistem ihaleleride var. Dünyanın dört bir yanında  açılan raylı sistem ihaleleri artık RAYİHALE’den takip etmek mümkün.   Özen yayın grubunun bir parçası olan Rayihale raylı sistem dünyasından tüm ihaleleri dökümanları ile birlikte siz Rayhaber okurları ile paylaşıyor.

Raylı sistemlerin bir numaralı haber sitesi Rayhaber farkını birkez daha ortaya koyarak , raylı sistemler ile ilgili tüm ihaleleri dökümanları ile birlikte paylaşmak için ihale sitesi Rayihale’yi kurdu.

Türkiye ve dünyada açılan raylı sistemleri ilgilendiren her ihale ilanına anında dökümanları ile birlikte Rayihale’den ulaşmak mümkün . Rayihale ayrıca ihale sonuçlarını , ihaleye katılan firmaları, verilen teklifleri ücretsiz olarak okuyucuları ile paylaşıyor.

Sizde raylı sistemler ile ilgili tüm ihalelere ulaşmak için lütfen tıklayınız : Rayihale

Reklamlar

Demiryolu İhaleleri

Demiryolu İhaleleri : Demiryolu ihaleleri günlük olarak taranmakta olup, web site gruplarımızda bilgi amaçlı olarak yayınlanmaktadır. RAYHABER‘de Yatırımlar Dergisi anlaşmamıza bağlı olarak 1 hafta gecikmeli olarak ihale sonuçlarını da çok detaylı olarak takip etmeniz mümkün. Ayrıca RAYİHALE sitemizde raylı ulaşım ve taşım sistemleriyle ilgili tüm ihaleleri teknik şartname, sözleşme, kazanan bilgileri, ihale bedeli, işe başlama, sözleşme bedeli vb detaylarla sorgulamanız mümkün.

RayHaber günlük olarak İhale Bülteni yayınlamakta ve bu bültenler sektördeki binlerce kişiye ulaştırılmaktadır. Yurt dışından Türkiye demiryolu sektörünü takip eden firmalar da uluslararası ihaleleri yakından takip etmektedirler.

2012 yılı başında yayın hayatına başlayan web sitemiz çok yakında sizlere basılı yayın olarakta ulaşacak. 2 ayda bir çıkartılması planlanan dergi için çalışmalarımız sürmektedir. Reklam ve diğer özel istekler için lütfen iletisim@rayhaber.com ya da +90 224 441 0 414 nolu telefondan iletişime geçiniz.

Günlük 10.000 tekil ziyaretçi sayısına ulaşan sitemizde her gün yüzlerce ihale ve ihale sonuçlarıyla ilgili bilgi alınmaktadır. 10 yıllık demiryolu sektörü haberi arşine sahip olan sitemizde 10.000’den fazla haber bulunmaktadır. Size daha kolay hizmet vermemiz için aşağıdaki boş alana e-mail adresini yazarak bizden düzenli olarak ÜCRETSİZ RAYHABER BÜLTENİNE abone olabilirsiniz:

Üye olmak için:
Powered by RayHaber RSS

 

 

Raylı Sistem İhaleleri :

[wpmizerss url=”http://feeds.feedburner.com/RayHaberIhaleler” feeds_limit=”20″ words_limit=”500″ ul_class=’ class=”ordered”‘]

Raylı Sistem İhale Sonuçları :

[wpmizerss url=”http://feeds.feedburner.com/RayHaberIhaleSonuclari” feeds_limit=”20″ words_limit=”500″ ul_class=’ class=”ordered”‘]

Demiryolu İhaleleri

İhale İlanı : TECER-KANGAL VARYANTI ÜZERİNDEKİ DELİKTAŞ TÜNELİNİN AYDINLATMA yapım işi

TÜNEL AYDINLATMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.C.D.D. 4. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

TECER-KANGAL VARYANTI ÜZERİNDEKİ DELİKTAŞ TÜNELİNİN AYDINLATMA  yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihale Sorumlu: H.Ahmet ŞENER
Ihale Yöneticisi Telefon: 0346 221 70 00/4731 -0346 223 13 32
Ilan Tarihi: 24.01.2012 00:00:00
Ihale Tarihi: 14.02.2012 00:00:00-14:00
ŞartName Bedeli: 150 T.L.
Ihale Usulü: Acık Ihale
Ihale Konusu: Yapim Isleri
Kayıt No: 2012/4990
Mail: bekir-gul@hotmail.com
İhale Kayıt Numarası : 2012/4990

 

1-İdarenin
a) Adresi : MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI NO:2 58080 SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462217000 – 3462231332
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KANGAL/SİVAS
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI NO:2 58080 SİVAS
b) Tarihi ve saati : 14.02.2012 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
 1  Şantiye Şefi  Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi  En Az 5 Yıl Deneyimli

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yeralan (D) I., II.,III., IV., veya (D) V. Grup işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 4. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 4. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

 

Kaynak : TCDD