İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )tudemsas

SAC VE ÇELİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. ( TÜDEMSAŞ )
İhale Kayıt Numarası : 2012/162186
1 – İdarenin
a) adresi : KADI BURHANETTIN MAH. 58059 SİVAS
b) telefon ve faks numarası : 3462251818/1708-4699 – 3462235051
c) elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tudemsas.gov.tr
2 – İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname, ölçü ve özelliğine göre, 33 kalem
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü SİVAS
b) Tarihi ve saati : 06.12.2012 – 15:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 (Onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tüdemsaş Genel Müdürlüğü-Sivas adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.
14. Sözleşmeyi müteakip 45 gün içerisinde TÜDEMSAŞ Genel Md. SİVAS adresine teslim edilecektir.
15.İhale dokümanı http://www.tudemsas.gov.tr internet adresinde görülebilir.
16.Bu malzemeler vagon üretiminde kullanılacağından 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/a maddesi uyarınca KDV’den muaftır.

tudemsas12 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )

İDARİ ŞARTNAME

SÖZLEŞME TASARISI

TEKNİK ŞARTNAME

Konuyla ilgili benzer makaleler:

 • tudemsas11 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )İhale İlanı : Civata Somun Rondela Satın Alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )
  CİVATA SOMUN RONDELA SATIN ALINACAKTIR
  Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. ( TÜDEMSAŞ )
  İhale Kayıt Numarası : 2012/161660
  1 – İdarenin
  a) adresi : Kadı Burhanettın Mah. 58059 SİVAS
  b) telefon ve faks numarası : 346 225 18 18/1708-4699 – 346 223 50 51
  c) elektronik posta adresi (varsa) :…
 • tudemsas9 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )İhale İlanı : İki ve Dört Dingilli Vagonların Kısmi Revizyonu ve Kısmi V0H Tamiri Yaptırılacaktır ( TÜDEMSAŞ )
  İKİ VE DÖRT DİNGİLLİ VAGONLARIN KISMİ REVİZYONU VE KISMİ V0H TAMİRİ YAPILACAKTIR ( TÜDEMSAŞ )
  Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ)
  İhale Kayıt Numarası : 2012/142141
  1 – İdarenin
  a) adresi : KADI BURHANETTIN MAH. 58059 SİVAS
  b) telefon ve faks numarası : 3462251818/1708-4699 – 3…
 • tudemsas8 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )İhale İlanı : Falans Vagon Gövdesi Satın Alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )
  FALNS VAGON GÖVDESİ SATIN ALINACAKTIR
  Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. ( TÜDEMSAŞ )
  İhale Kayıt Numarası : 2012/156160
  1 – İdarenin
  a) adresi : KADI BURHANETTIN MAH. 58059 SİVAS
  b) telefon ve faks numarası : 3462251818/1708-4699 – 3462235051
  c) elektronik posta adresi (varsa) : ihale@…
 • tudemsas7 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )İhale İlanı : Ø 920 mm’Lik Tekerlek Takımı Satın Alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )
  Ø 920 MM’LİK TEKERLEK TAKIMI SATIN ALINACAKTIR
  Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. ( TÜDEMSAŞ )
  İhale Kayıt Numarası : 2012/156486
  1 – İdarenin
  a) adresi : KADI BURHANETTIN MAH. 58059
  b) telefon ve faks numarası : 3462251818/4699 – 3462235051
  c) elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tu…
 • Eurasi Rail 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )TCDD ve sektörün tercihi Eurasia Rail 2013
  Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD tercihini 2013’de yapılacak Eurasi Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’ndan yana kullandı.
  TCDD ve bağlı olan TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜLOMSAŞ Eurasia Rail Fuarı’nda yine sektöre ait yenilikleriyle yerlerini alacaklar.
  Türkiye ve dünyadaki kamu…
 • IMG 34941 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )Sivas Şube Başkanlığı Tüdemsaş İtfaiye Personelini Ziyaret Etti
  Sivas Şube Başkan Sayın M.Nurullah ALBAYRAK, Sivas Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Zafer ULUDAĞ, Okan KOÇ ve Selim YILDIZ ile TÜDEMSAŞ Baştemsilcisi İsmail ALTAY ve Temsilcilerden İbrahim GÜLMEZ, Adem KARAGÜLLE’den oluşan heyet TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü’nde görev yapan İtfaiye personelini ziyaret ederek…
 • karabuk4 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )Rektör Uysal, Çalıştayı Ve Sonuçlarını Değerlendirdi
  Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 11-13 Ekim 2012 tarihlerinde Karabük Üniversitesi tarafından ilki düzenlenen 1.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Çalıştayı’nı ve sonuçlarını değerlendirdi.

  Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, üç gü…
 • karabuk universitesi rektor 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal 1.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Çalıştayı’nı ve sonuçlarını değerlendirdi
  Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, üç gün boyunca ulusal ve uluslar arası akademik katılım yapan akademisyenler, başta TCDD olmak üzere TULOMSAŞ, TUVASAŞ, TUDEMSAŞ, İstanbul Ulaşım, Kayseri Ulaşım, Estram, Durmazlar A.Ş., KARDEMİR A.Ş., gibi kamu ve özel sektör temsilcil…
 • yildiray 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )TÜDEMSAŞ Atanan Genel Müdür Yıldıray Koçarslan Kimdir?
  TÜDEMSAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı emrine Müşavir olarak atanan Selim DURSUN’un yerine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Yıldıray KOÇARSLAN görevi devraldı.

  TÜDEMSAŞ’ta düzenlenen sade törenle görevini devr…
 • tudemsas6 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Koçarslan, Başkan Doğan Ürgüp’ü ziyaret etti.
  TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti.

  Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, kendisini ziyaret eden TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan’ı makamında kabul etti. Ziyarette konuşan Ürgüp, “TÜDEMSAŞ genel müdürümüz görevlerine başladı…
 • Tudemsas7 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )Tüdemsaş Genel Müdürü Koçarslan Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti
  Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti.

  Sivas Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürgüp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Koçarslan’a yeni görevinde başarılar …
 • tüdemsaş selim dursun 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )Tüdemsaş, Türk sanayinde önemli bir yere sahip
  Tüdemsaş Genel Müdürlüğü görevinden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı emrine Müşavir olarak atanan Selim Dursun, TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 10/05/2011 tarihinde başlamış iken, Bakanlığımızın 02/10/2012 Tarih ve 28429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01…
 • tudemsas5 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan Görevi Devraldı
  TÜDEMSAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na müşavir olarak atanan Selim Dursun’un yerine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Yıldıray Koçarslan görevi devraldı.

  TÜDEMSAŞ’ta düzenlenen törenle görevi devralan TÜDEMS…
 • tudemsas3 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )TÜDEMSAŞ’a yeni Müdür Geldi
  Bazı Bakanlıklara bağlı Müdürlüklere yeni atamalar yapıldı.
  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanıp Resmi Gazetede yayınlanan atama kararları doğrultusunda Tüdemsaş Genel Müdürlüğünde de değişim yaşandı.
  Tüdemsaş Genel Müdürlüğü görevini yürüten Selim Dursun Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlı…
 • telekonferans 150x150 İhale İlanı : Sac ve çelik malzeme satın alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )Ertiryaki,TCDD’nin 156′ıncı yılı törenine telekonferans yöntemi ile katıldı
  TÜVASAŞ Genel Müdürü İbrahim ERTİRYAKİ, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) 156. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle, dün sabah Ankara’da düzenlenen törene telekonferans yöntemi ile katılım sağladı.
  Tören esnasında TCDD’ye bağlı tüm kuruluşlar ile Ankara merkez baz alınarak telekonferans…

Source Article from http://www.rayhaber.com/ihale-ilani-sac-ve-celik-malzeme-satin-alinacaktir-tudemsas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ihale-ilani-sac-ve-celik-malzeme-satin-alinacaktir-tudemsas

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s